KRITÉRIA PŘIJETÍ NA ŠKOLU


Kritéria přijímacího řízení pro rok 2020


Nejpozději do 2. 12. 2019 je třeba odevzdat přihlášku ke studiu na naší škole a vyplnit online dotazník pro uchazeče.

Součástí přihlášky je potvrzení tělovýchovného lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 žáků ve všech kolech přijímacího řízení obor vzdělání: gymnázium se sportovní přípravou kód oboru: 79-42-K/41.


Jsme škola s talentovou zkouškou, proto ke studiu budou přijati uchazeči, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a jednotnou zkoušku z českého jazyka a matematiky. Pořadí určí počet získaných bodů (součet TZ + JZ + ZŠ + Aktivity).


Talentová zkouška (TZ) – 1. kolo přijímacího řízení – 16. 1. 2020 – 1. termín (škola uvedená na přihlášce na 1. místě) – 17. 1. 2020 – 2. termín (škola uvedená na přihlášce na 2. místě).


Hodnocení sportovních předpokladů (talentová zkouška – TZ): Známky z jednotlivých oddílů (S, OP, TV) budou přepočteny na body podle následující tabulky.


Přepočtová tabulka k talentové zkoušce


Maximálně je možné získat 100 bodů. Podmínkou pro úspěšné zvládnutí TZ je minimálně 40 bodů. Uchazeč, který nesplní uvedenou podmínku, nemůže být přijat ke studiu na gymnáziu se sportovní přípravou.


Jednotná zkouška (JZ) – 1. kolo přijímacího řízení – 14. 4. 2020 1. termín (škola uvedená na přihlášce na 1. místě) – 15. 4. 2020 2. termín (škola uvedená na přihlášce na 2. místě) Jednotná zkouška bude mít formu písemných testů z českého jazyka a matematiky. Dodavatelem testů je společnost Cermat.

Rozsah testů:

 • Česká jazyk: 60 minut čistého času – max. počet bodů 50
 • Matematika: 70 minut čistého času – max. počet bodů 50


Maximálně je možné získat 100 bodů. Minimum pro přijetí uchazeče ke vzdělání na gymnázium se sportovní přípravou je 25 bodů. Uchazeč, který nesplní uvedené podmínky TZ a JZ, nemůže být přijat ke studiu na gymnázium se sportovní přípravou. V případě, že tuto podmínku uchazeč splní, bude pro stanovení pořadí použito následujícího postupu:

Body z TZ a JZ všech uchazečů, kteří splnili podmínku minimálního počtu 65 bodů (40 TZ + 25 JZ), budou sečteny s body získanými za prospěch ze ZŠ – maximálně 20 bodů, za aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v soutěžích a olympiádách vyhlašovaných MŠMT) – maximálně 10 bodů a za sportovní aktivity – maximálně 10 bodů.

Celkem maximálně možný počet 240 bodů = TZ + JZ + ZŠ + Aktivity. Z takto vzniklého pořadí bude přijato ke studiu 60 nejlepších uchazečů. Ostatní nebudou přijati z kapacitních důvodů. V případě, že všech prvních šedesát uchazečů neodevzdá zápisové lístky, mohou být tito uchazeči (61. a následující) následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se školským zákonem v platném znění.

Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání

 1. a) Do hodnocení se započítávají známky na vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy z předmětů: matematika, český jazyk, první cizí jazyk, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis

Přidělené body za dosažený průměr známek z vybraných předmětů (pdf.)


 1. b) Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v olympiádách a soutěžích) ve školních letech 2018/19 a 2019/20, dokládajících zájem uchazeče o studium může získat uchazeč nejvýše 10 bodů. Umístění a účast na soutěžích musí být doložená diplomem, účastnickým listem nebo výsledkovou listinou.

Soutěže a olympiády vyhlašované MŠMT: účast v okresním kole – 1 bod, okresní kolo do 3. místa – 2 body, účast v krajském kole – 3 body, krajské kolo do 3. místa – 5 bodů, účast v celostátním kole – 7 bodů, celostátní kolo do 5. místa – 10 bodů.

 1. c) Za sportovní aktivity za poslední rok může uchazeč získat nejvýše 10 bodů: reprezentace ČR – 10 bodů, 1. místo MČR – 5 bodů, 2. – 3. místo MČR – 3 body.

Umístění a účast na soutěžích musí být doložená diplomem, účastnickým listem nebo výsledkovou listinou.


Doplňující kritéria pro přijetí uchazeče při rovnosti bodů

Při rovnosti bodů o přijetí uchazeče rozhoduje:

 1. vyšší počet bodů z talentové zkoušky
 2. vyšší počet bodů ze sportovní specializace
 3. vyšší počet bodů z matematiky
 4. vyšší počet bodů z českého jazyka
 5. vyšší počet bodů z průměru známek za 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ
 6. vyšší počet bodů z průměru známek za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ


Zveřejněno v Pardubicích 21. 8. 2019