AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

14.5.2020 Studijní novinky

Podle nově přijatého zákona o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 došlo k několika důležitým změnám:

  1. Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) budou letos organizovány pouze v jednom termínu tj. 8. 6. 2020. To znamená, že je Vaše dítě vykoná v té škole, kterou jste uvedli na přihlášce jako první. Uchazeč, který se hlásí na Sportovní gymnázium, koná JPZ na této škole. Obsah i forma JPZ zůstávají zachovány.
  2. Dle zákona bude letos zaslána uchazečům pozvánka k JPZ nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konáním.
  3. CERMAT sdělí výsledky všem školám, na které si uchazeč dal přihlášku. Školy výsledky zveřejní pod přiděleným registračním kódem a zohlední spolu s dalšími kritérii v rámci svého pořadí přijatých/nepřijatých uchazečů. Registrační kód jste již obdrželi při talentové zkoušce.
  4. Zákon stanoví, že všechny školy musí zveřejnit seznam s výsledky do 8 kalendářních dnů od termínu konání JPZ tj. do 16. 6. 2020
  5. Uchazeč musí potvrdit svůj úmysl nastoupit ke vzdělávání v dané škole odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů tj. 23. 6. 2020, která se počítá od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů.
  6. Standardní odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

  

PaedDr. Radim Novák, ředitel školy